Contoh Sesorah Bahasa Jawa – Pidato Bahasa Jawa

Hai all..
Kali ini aku akan ngepost lagi.. tugas sekolah lagi sih..*jangan bosen-bosen yaa* kali ini tentang sesorah atau contoh pidato bahasa jawa.. semoga bisa jadi contoh ya.. walaupun nggak ada bahasa ringengga nya.. *bahasa yang memperindah* hhe
Langsung aja this is it

Sesorah Pengetan Dinten Kamardikan Indonesia
Kaping-68

Assalamu’alaikum wr. wb.
Panjenenganipun para sesepuh, para pinisepuh ingkang satuhu minulya.
Bapak Kepala Dusun Jengkelingan ingkang kawula hormati.
Bapak Ketua RW lan Ketua RT ingkang kinurmatan.
Warga Dusun Jengkelingan ingkang bagya mulya.
Langkung rumiyin, sumangga panjenengan lan kula dherekaken puji syukur dumateng ngarsanipun Alaah SWT. ingkang sampun paring barakah, rahmat, saha nikmat dhateng panjenengan lan kula, satemah saged makempal wonten ing papan punika, kanthi karaharjan, katentreman, kabagyan lan kabagaswarasan.
Para rawuh kakung putri ingkang kawula hormati,
Kanikmatan kamardikan punika mboten saged kita raosaken menawi tanpa peparing kemirahanipun Allah SWT. Langkung-langkung ingkang sampun sepuh punika saged ngraosaken kados punapa gesang dipunjajah bangsa sanes. Para mudha mboten saged ngraosaken, nanging saged sinau saking sejarah, bab kawontenanipun bangsa kita nalika kajajah bangsa manca.
Kamardikan punika kedah kita upadi kanthi sarana perjuangan para pahlawan kamardikan ingkang mboten wilangan. Pramila, sumangga kita ngunjukaken pandonga dhumateng Allah SWT. mugi-mugi arwahipun para pahlawan kamardikan keparing piwelas saha katampi wonten ngarsanipun Gusti Allah SWT. Kita ugi kedah nelakaken raos syukur kita dhumateng Allah SWT. ingkang sampun paring kanugrahan arupi kamardikaning negara kita.
Kita bangsa Indonesia, kedah njagi lan ngisi kamardikaning bangsa kanthi bab ingkang sae, saged migunani dhumateng bangsa kita.
Mugi-mugi menapa ingkang sampun kula aturaken saged dados pengenget kita supados njagi lan ngisi kamardikan kanthi bab ingkang sae.
Mekaten atur kawula wonten ing pengetan Dinten Kamardikan Indonesia kaprng-68. Sedaya kalepatan, kula nuwun pangapunten.
Wassalamu’alaikum wr. wb.

Yap itu dia semoga apa yang udah aku sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua amin amin amin
Byeeeee

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s